facewash

सतेज चेहऱ्याचे गुपित ?

आई जेव्हा आपल्याला वारंवार तोंड घेऊन गेले रे बाळा असं सांगायची तेव्हा आपल्याला खूप राग यायचा नाय ग आई किती वेळा सांगतेस मग आपण खेळता खेळता थोडसं पाणी चेहऱ्यावर घालून मग आईला सांगायचं धुतले बघ चेहरा चला तर मग जाणून घेऊया की फक्त पाण्याने चेहरा धुवावा का फेस वॉश वापरावा का साबण वापरावे